晴轩拼音

晴轩朗读

qíng xuān - - lín qīn

péng mén jīn wěn cǎo yīn yūn

xuān yuè lái qīng qíng chuāng jiǎn bái yún

jiàn rén yuǎn zhuǎn ōu qún

dōng fēng chuī zhàng qiàn běi shān wén