凤谣拼音

凤谣朗读

fèng yáo - - lín qīn

è ān xiāo yáo liáo

cān qiū zhú shí 宿 tóng zhī

liáng fēng chuī xiāo xiāo wēi shuāng xià tíng kuí

shí wǎng suì zài yīn bào bēi

suǒ zhòng wáng zhě ruì suǒ xiáng yún

liáng chén kuàng jiē kōng wēi ruí

cháng xiào chū fēng yān gāo míng tiān hàn