春日遣兴四首 其三拼音

春日遣兴四首 其三朗读

chūn qiǎn xìng shǒu sān - - lín qīn

táo yán huā nóng juān juān fēng dié nèn xiāng cóng

yīn làn màn guān yōu xìng zhē jiāo yóu què tài yōng