啸歌二首 其一拼音

啸歌二首 其一朗读

xiào èr shǒu - - lín qīn

shān gāo dēng shēn

píng yuán jiǔ wàn áo xiáng yóu

bái lóng zài shēn yuān hǎi shuǐ yáng

luò xiāng jiāng shā nài ěr

bái bēi jiǔ qīng yún zài xuān you

xiào hóng jiān xuān róng yǒu