林下独酌拼音

林下独酌朗读

lín xià zhuó - - lín qīn

míng niǎo sàn ér kōng lín

duì shān zhōng jiǔ shí chāo wài xīn

qīng luó chéng jìng fāng cǎo dàn yōu jīn

ruò wèn qióng tōng yīng chǔ fèng yín