归来谣二首 其一拼音

归来谣二首 其一朗读

guī lái yáo èr shǒu - - lín qīn

guī lái wài qíng yuán lín qīn

gēng záo ān shí huà guān suí shì chūn

qián dāng huò yuǎn zhì suǒ zūn

cǎi zhī liáo jìng zhě lún