望月歌拼音

望月歌朗读

wàng yuè - - lín qīn

guī lái bái yún mián duì yuè shí piān xiān

shì bìng zhuō tiān xīn yōu rán

shēn zài huáng hòu xīn zài 怀 huái xiān

yùn zēng kǎi yǎng yán