月游三首 其三拼音

月游三首 其三朗读

yuè yóu sān shǒu sān - - lín qīn

jiǔ chén líng líng hán fēng shēng

cháng xiào wàng shān yuè tuí rán dào héng