月游三首 其二拼音

月游三首 其二朗读

yuè yóu sān shǒu èr - - lín qīn

qiū fēng liáng jìng qiū yuè zhào kōng míng

wǎng wèi shí wén líng shēng