秋日黄花酒六首 其六拼音

秋日黄花酒六首 其六朗读

qiū huáng huā jiǔ liù shǒu liù - - lín qīn

huáng huā xià nián nián qiū xìng duō

shě zūn jiǔ xīn yuè