鼓瑟二首拼音

鼓瑟二首朗读

èr shǒu - - chén

mǎn lóu míng yuè diào yún shí xián zhōng guò

cǎi fèng míng cuì zhú lín liè chū hán

liáng chǔ xīn chóu duàn qīng qiē xiāng líng jiù yuàn duō

gèng shěn rén jìng jiāng tóu yún guà 绿 cuó é