姚国秀十咏东塾拼音

姚国秀十咏东塾朗读

yáo guó xiù shí yǒng dōng shú - - chén

lián ān xīn zhèng xīn fēng

suǒ dōng shú zi quán quán dōng shú wēng