太极中事事皆有即无佛拼音

太极中事事皆有即无佛朗读

tài zhōng shì shì jiē yǒu - - chén

sān chūn dié shuí yán mèng liù yuè cāng yíng zēng

wèi guài kāng zhōng yǒu měi tài sēng