乙未冬久雨拼音

乙未冬久雨朗读

wèi dōng jiǔ - - chén

lǒng shàng chū huáng chuí tóu jǐn hēi zhèng lín

héng shān yǒu kāi yún shǒu zhī zài rén jiān rén zhī