送雍大尹拼音

送雍大尹朗读

sòng yōng yǐn - - yōng

yōng hóu shēng jiān shì jiā chū míng

zǎo nián hóng guān wàn juǎn shū céng

xiàn lái cháng ān míng zài dēng

xiǎo shì cái shì zhuàn shù shì duō liàn

yáng chūn běn qún zhào zhú

dāng cháo huì nián bào zhèng chí huáng

yún xiāo gāo jiǔ zhòng zhān

zàn jiā móu miào láng fāng zhú

guāng huá xìn nán yǎn bìng pān

gōng ǒu rán dǒng zhú