那叱石拼音

那叱石朗读

chì shí - - yōng

jiāng xīn chì luàn shí bái suǒ suì

jiè dōng liú shuǐ xiǎn zhēn wèi

yán niè tāo tūn qiān suì

zhōu xíng huò còu qiǎn jiāo zhì 退 tuì

yún shén 使 shǐ rán wèi néng huì

jīng guò qiáo shǒu jīng xīn ruò zuì