题竹寿朱竹泉 其二拼音

题竹寿朱竹泉 其二朗读

zhú 寿 shòu zhū zhú quán èr - - yōng

xiāng shuǐ yuán shē zhī jīn chū yáng jiā

suì hán yǒng bǎo qīng qīng jié xiāng yìng pán táo hǎi shàng huā