五亩园十八题为姚举人作 其十 放鹤坡拼音

五亩园十八题为姚举人作 其十 放鹤坡朗读

yuán shí wèi yáo rén zuò shí fàng - - yōng

fàng sān dǎo guī lái xià jiǔ tiān

绿 chūn cǎo 仿 fǎng shì qīng tián