题丘以望赠李户侯三香图拼音

题丘以望赠李户侯三香图朗读

qiū wàng zèng hóu sān xiāng - - yōng

yíng yíng luò shuǐ xiān líng sòng wēi

shè yán shuāng huá fán dàn fēng

suì wǎn tóng jié xiāng xiāng qīn biǎo xīn