拙逸诗为萧孟正题拼音

拙逸诗为萧孟正题朗读

zhuō shī wèi xiāo mèng zhèng - - yōng

xiāo jūn shēng ruì fèng xiáng lín 姿

lián piān xiōng zhōng qīng cháng chēng bái méi

shǎo yóu yuǎn fāng náng tuó xié zhòng

běi xíng yàn qiú shuāng xuě

kāng kǎi diào chén yuǎn jìn shī

xié 怀 huái jīng zhù shāng jiàn

nán zhēng mǐn 广 guǎng cāng hǎi miǎo

zhǎng jīng pián áo diào wěi hái yáng

suī yún chuán jiàn wén kǒng yīng wēi

fǎn xiāng shì fèng qīn

cháng wēng zhuō zhōng yǒu

hán yǒng wèi hào wài

wéi rén shēng shì jiān qiǎo zhuō héng xiāng suí

qiǎo zhě xīn zuì tōng zhuō zhě shì chí

suǒ qiǎo zhuō nèi láo láo chéng

duō jūn bào cái néng zhī

nǎi yǎn guāng zūn ér chù bēi

wǎng zhě wèi xún jīn zhě qiè kuī

chū xián chēng zhòng

qiǎo liǔ zōng yuán sòng qióng hán 退 tuì zhī

fěi zhù shù guī máo zhuī

zào jìn huò diān jué chù dùn kān yǎng

zhǐ tǎng shì yīng shèn

shū zhī dāng zuò yòu shú yún fěi zhēn guī