绛山书院图拼音

绛山书院图朗读

jiàng shān shū yuàn - - yōng

jiàng shān gāo é é jiàng shuǐ liú shāng shāng

shān shuǐ chū xióng chéng chí jiàn fēng jiāng

wàn jiā yān shù lián yuán qiáng

quǎn míng fèi fēng duō chún liáng

yuán yǒu shū yuàn lún huàn zhōng yāng

qīng jīn tàn tǎo gōng wén zhāng

wéi nǎi míng cháng

guī zōu shí shì féng táng

xué chéng zhì dēng yòng gāo yán láng

ér jūn yóu bié lái suì zhǎng

dān qīng xiě wèi xīn huáng huáng

怀 huái zhòng suǒ tóng wěi zāi zhòng fāng

zuò shī wèi zàn měi yōu jiǔ yáng