送张从善拼音

送张从善朗读

sòng zhāng cóng shàn - - gāo míng

hǎi zhāng gōng cái huá zhòng jìn shēn

zǎo cóng shū jiàn shǔ chē chén

tōng lián qīng jìn yán gèng liè jìn chén

zhōu jīn zhàng xiǎo yán shì chí chūn

dòng dòng guān jiǔ xióng ér shào zhēn

qīng míng duō huáng dào huàn xīng chén

wǎng shì jiē mèng míng xiào shēn

féng táng suī lěi luò yán jìng qūn xún

suì yuè huáng chén lǎo guān bái xīn

huán jiā jiàn jiāng zǒng shì shí chén zūn

chūn shuǐ táo huā guì 西 fēng chún

piān zhōu yáng xiàn guī rén

jiāo yóu wǎn xiāng zhēn

míng 鸿 hóng yǎo yǎo chì yàn cūn cūn

xié héng jiāng hán yún shuǐ bīn

shí móu bo zhù yuàn xiāng qīn