宿先公房晓起偶成拼音

宿先公房晓起偶成朗读

宿 xiān gōng fáng xiǎo ǒu chéng - - gāo míng

xiǎo chí shàng lái wēi fēng dòng hán 绿

yōu rén shuì chū kāi chuāng jiàn xiū zhú

西 shān dài céng yún yǐn yǐn chū lín

jìng chén kōng dàn cháng

zuò yán liú quán xià shēn