夏夜独坐简胡无逸二首拼音

夏夜独坐简胡无逸二首朗读

xià zuò jiǎn èr shǒu - - gāo míng

jìng zuò qián xuān míng yuè fāng jiǎo jiǎo

huǒ 西 xíng liáng fēng zài miǎo

tíng zhī míng liáng xià fāng cǎo

miǎn 怀 huái rén zhòng gǎn suì shí lǎo

ān kōng tóng wèn 广 guǎng chéng dào