赋幽慵斋拼音

赋幽慵斋朗读

yōu yōng zhāi - - gāo míng

mén chūn cǎo zhǎng huāng tíng

qīng tái rén sǎo yǒng xiè xuān chē

qīng fēng nán lái chuī duò shàng shū

mèng jué wén niǎo yún shān mǎn

ān zhōng sàn zūn jiǔ xiāng