杨季常约至山中既而不果因以诗寄三首拼音

杨季常约至山中既而不果因以诗寄三首朗读

yáng cháng yuē zhì shān zhōng ér guǒ yīn shī sān shǒu - - gāo míng

xiān rén hǎi shàng lái jià yán yóu cāng míng

nǎi féng qiū zhù zhī xiá chéng

fèng huáng zhāo tóng qīng qīng

yān zhī shān yuè zi dài chuī shēng