王节妇诗拼音

王节妇诗朗读

wáng jié shī - - gāo míng

qīng qīng shuǐ píng zǎo bèi

nián xiū zhí cǎi xié jiàn míng

yīn qín zhí dòu biān zhāi shì jūn

zhāo shuāng yuān yāng bié shēng

zhě hái shēng zhě dāng tóng guī

nài zhāng lǎo zhòng xià ér

shēng táng fèng gān cuì gōu dēng xùn shū shī

shù wèi wáng rén wèi quán xià

shuǐ jié qiè shēn gǎi jié

shuǐ yǒu tíng qiè xīn dàn míng jié

yíng yíng yáo tái jìng xuán jīn xuě

luán suī hán yǐng chéng chè

shuǐ cháng liú dōng zǒng xiāng cóng

jié wèi yǒng bié yóu féng

qīng shān yǒu xuán bǎi suì dāng tóng

yuàn yán huān shù huà zuò lǒng shàng sōng

niǎo luó gèng chán mián xiāng zhōng qióng