题支离叟拼音

题支离叟朗读

zhī sǒu - - gāo míng

qián táng mén zhī sǒu duǎn xiāo shū gòu

xuě shuāng suì wǎn jié lún qūn fēng nián shēn zēng lǎo chǒu

cuò zhēn xiè zǒng néng míng líng shàng 寿 shòu

tiān gōng guài qiě lǎn chì qiǎn líng guān xià sōu

gōu lóu fēi lái dào lóng diān jǐn huī xiǔ

luó piāo téng bái bèng liè qīng yáng zǒu

fán yīn zhú xiè xiān chē gān cún wéi yǎn shǒu

ěr lái hǎo shì yóu tòng tàn xíng yǒu

níng zhī bǎi nián jiē mèng huàn jìng kàn wàn biàn fēn róu

róng xiāng xún shí chéng huài yǒu shù yuán fēi ǒu

nán shān shuí xìn huà kūn lún é jīng liǔ shēng zhǒu

cháo jūn céng yuè huì shuò zhī xīn yǒu

quán shú shì shè shù jié zhī bǎi wéi jīn zài fǒu

rén shēng gēn láo kuàng wèi cǎo jìn jiǔ

kōng tàn jiāng nán lǎo mán láng liǔ

hán yān luò 西 biān shuāi cǎo huāng yuán shù

jiàn dāng shí tiě mén xiàn chūn yǐn qiū shé yòu liú

xuán yún fēi jǐn chí kōng zhí tíng qián shuí lèi jiǔ