题画龙拼音

题画龙朗读

huà lóng - - gāo míng

rén zhòu suō kūn míng shuǐ biān hóng

yín juǎn shàng dòng tíng fēng shù hán yān qiū

huǎng líng yáng dòu míng yòu máo chū chéng

lín yuán qīng míng yáo dòng tiān piáo qīng

qián kūn wàn hàn cǎo yán shēng yuè

guī lái gāo tán yún bào shén zhū nòng míng yuè