西湖葛岭玛瑙寺僧芳洲有古琴二一名石上枯一名蕤宾铁为赋诗二首拼音

西湖葛岭玛瑙寺僧芳洲有古琴二一名石上枯一名蕤宾铁为赋诗二首朗读

西 lǐng nǎo sēng fāng zhōu yǒu qín èr míng shí shàng míng ruí bīn tiě wèi shī èr shǒu - - gāo míng

xiān lǐng shàng tán gōng lǎo sēng xuě méi shuāng tóng qín jiǔ kuǎn zhì yún shì líng líng shuǐ biān shí shàng zhī tóng

jiāo lóng zhái zhǎn lóng shù dào rén zuò qín bàng shuǐ dàn xiāng jiāng zi

ěr lái nǎo shēng jià dǎo jiā tuó luó xīn yáng miào xiāng de yǒu ěr tīng 西

sōng chuāng chá mèng chū xǐng bié yuàn yān lǐng shuǐ xiān mián tīng jǐn méi huā shān yuè yǐng