题画虎拼音

题画虎朗读

huà - - gāo míng

qín gōng biàn shén lái xún yáng 访 fǎng shí rén

huáng gōng chì dāo zhì hǒu jīng dǎo péi jiāng jūn

zhī liǎng xié héng lìng shuāng ěr duō shēng quē

huáng fēng jǐn shā hán xiào shēng hàn dòng qiū shān yuè

shān kōng yuè lěng liú rén jiān zhèng jiē ěr chóu

chí chú liú kūn sòng jūn jīn yǒu fǒu