题萧翼赚兰亭图拼音

题萧翼赚兰亭图朗读

xiāo zhuàn lán tíng - - gāo míng

zhōu zhōng líng shuǐ kōng shān jiàn zhī guǐ

zhū fēi lóng jīng yuè luò kōng liáng sēng

yín gōu jiǎn zhǐ guī cháng ān péng lái gōng rén zhēng kàn

zhāo fēng àn yuán qǐn xiá chuí suì zhāo líng hán

lóng mián huà shǒu yuán huī dāng shí céng xiào xiāo láng shī

zhì jīn èr zi zài jiǔ lán tíng gòng méi

rén shēng wàn shì kōng ōu zǒu jiē kān xiū

zhǔ míng chán xiào kān mén wài cháng jiāng liú