白纻篇送顾仲明拼音

白纻篇送顾仲明朗读

bái zhù piān sòng zhòng míng - - gāo míng

zhōng èr shēn guī shēng lái xué chàng jīn xiān xiān shǒu qīng dēng qián zhī hán chéng bái zhù

cái féng yùn tiē wèi jūn chūn tiān zhuó shēng guāng huī míng zhū wèi dāng wèi pèi tóng xiāng wéi

zhāo sòng jūn jiāng shàng bié suì wǎn guān fēng xuě shēng zhī bái zhù shèng hán dàn jūn shēn cháng jiǎo jié

jūn jiàn dōng lín shào zhī jǐn gōng zhī zuò zhàng wéi chūn fēng chūn fēng huā cǎo xiē jīn hán qióng yuàn qiū yuè

jié bái zhǎng xiàng shǒu zūn zhōng yǒu jiǔ wèi jūn 寿 shòu rén shēng wēn bǎo duō xiàn dōng jiā zhe luó