林君薇阁饯别一力酒馆,感赋一律拼音

林君薇阁饯别一力酒馆,感赋一律朗读

lín jūn wēi jiàn bié jiǔ guǎn gǎn - - shī jǐng chēn

pāo zhuān yǐn shàng yín tái zhēng nài yán jiǔ yòu cuī

shuǐ yǒu zhōng yáng zhōu mèng wǎng cāi

qián tou yīng hún nán mǎn huā āi

nǎo shā xuē tāo jiān zhòu guì qún chāi jiě suǒ shī lái