赠赵君云石拼音

赠赵君云石朗读

zèng zhào jūn yún shí - - shī jǐng chēn

hǎi wài lùn shī làng míng yīng xióng ér qìng píng shēng

shāng xīn guó jiā zài héng xīn tíng suì gèng

xiào cái huá chéng huà bǐng tàn jūn ròu děng fēn gēng

zhōng yuán jīn hái duō shì fēng shēng chǔ chù jīng