蔡君法平两宴北投松涛园留题一律拼音

蔡君法平两宴北投松涛园留题一律朗读

cài jūn píng liǎng yàn běi tóu sōng tāo yuán liú - - shī jǐng chēn

lán cuì duān luò jiǔ bēi lián rén yǐng fèi cāi

wǎn zhuǎn háng jiāng bié dié mèng huàn huí

zhú yuàn shì féng sēng gòng huà péng mén bàn wèi pín kāi

táo huā yuàn dōng fēng lǎo qián liú láng gǎn yòu lái