赠林君季商拼音

赠林君季商朗读

zèng lín jūn shāng - - shī jǐng chēn

zuì yǎn chóu kàn mèi huā hòu tíng yóu chàng tiān

juàn yóu jìng xià chén fān bìng xīn cháng chá

wèi fēng liú nián shàng shǎo zhōu láng yuè dàn yuàn fēi shē

jiān suī yīng shǔ fǒu cháng ān zi jiā