赠魏君润庵拼音

赠魏君润庵朗读

zèng wèi jūn rùn ān - - shī jǐng chēn

xuē chūn qiū fēn fēng céng sǎo wàn rén jūn

tíng sòng bié sān dié xiè cuī guī jiǔ bàn xūn

tán zhǐ nián huá chéng shì shuǐ suān xīn mén xiàng xié xūn

fàng wēng tuán shàn jiā jiā huà shēng jià nóng zhí wén