赠台湾总督府属池浦和三郎、台南厅属牧野斌、盐务专卖所支配人钜鹿赫太郎拼音

赠台湾总督府属池浦和三郎、台南厅属牧野斌、盐务专卖所支配人钜鹿赫太郎朗读

zèng tái wān zǒng shǔ chí sān láng tái nán tīng shǔ bīn yán zhuān mài suǒ zhī pèi rén 鹿 tài láng - - shī jǐng chēn

xiāng féng hǎi wài ruò píng shēng shuí zhǔ shuí bīn xiè sòng yíng

qiān shèng lún tiě juàn tóng wén duō gǎn qīng

xiǎo fēng cán yuè shī mèng háo zhú āi dài jiǔ xǐng

dōng qiě lián chún 齿 chǐ liǎng jiā mén zhī chēng