全台绅商公燕台南馆,即席奉赠拼音

全台绅商公燕台南馆,即席奉赠朗读

quán tái shēn shāng gōng yàn tái nán guǎn fèng zèng - - shī jǐng chēn

luò tuò qīng shān lèi yíng chéng shēng

hàn jiā jīn yóu zài jìn dài guān jìn wèi gèng

yàn què chǔ táng zhī jǐng dài gǎn āi míng

zūn qián xiàn shāng xīn shì pāo què tiān jiù xiōng