沪上元旦拼音

沪上元旦朗读

shàng yuán dàn - - nán yīng

shēng huáng xiē yíng chūn

fēng xuě tíng zhōng dào yān huā lín

xiào shū gōng zhù yín shēn

wén dào chuí yáng liǔ róu tiáo jiě rén