鏖诗拼音

鏖诗朗读

áo shī - - nán yīng

zhú áo shī gōu xīn dòu jiǎo shí

dēng tán shuí zhǔ jiàng zhì shèng yǒu piān shī

zhēng yùn fáng xiǎn chéng gōng shǎng

ruò féng táng yuàn zuò piān