金刚经 · 第二十九品 · 威仪寂静分拼音

金刚经 · 第二十九品 · 威仪寂静分朗读

jīn gāng jīng · · èr shí jiǔ pǐn · · wēi jìng fēn - - shì jiā

ruò yǒu rén yán lái ruò lái ruò ruò zuò ruò shì rén jiě suǒ shuō lái zhě suǒ cóng lái suǒ míng lái