古诗十九首 · 驱车上东门拼音

古诗十九首 · 驱车上东门朗读

shī shí jiǔ shǒu · · chē shàng dōng mén - - míng shì

chē shàng dōng mén yáo wàng guō běi

bái yáng xiāo xiāo sōng bǎi jiā 广 guǎng

xià yǒu chén rén yǎo yǎo zhǎng

qián mèi huáng quán xià qiān zǎi yǒng

hào hào yīn yáng nián mìng zhāo

rén shēng 寿 shòu jīn shí

wàn suì gèng xiāng sòng xián shèng néng

shí qiú shén xiān duō wèi yào suǒ

yǐn měi jiǔ bèi wán