国风 · 秦风 · 蒹葭拼音

国风 · 秦风 · 蒹葭朗读

guó fēng · · qín fēng · · jiān jiā - - míng shì

jiān jiā cāng cāng bái wèi shuāng suǒ wèi rén zài shuǐ fāng huí cóng zhī dào qiě zhǎng yóu cóng zhī wǎn zài shuǐ zhōng yāng

jiān jiā bái wèi suǒ wèi rén zài shuǐ zhī méi huí cóng zhī dào qiě yóu cóng zhī wǎn zài shuǐ zhōng chí

jiān jiā cǎi cǎi bái wèi suǒ wèi rén zài shuǐ zhī huí cóng zhī dào qiě yòu yóu cóng zhī wǎn zài shuǐ zhōng zhǐ